วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา
ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ ศทก.
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

แบบฟอร์มด้านบุคลากร

 ชื่อแบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด
 1. แบบคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล Download
 2. แบบคำขอปรับเงินเดือนข้าราชการให้ได้รับตามวุฒิ(ปรับวุฒิ) Download
 3. แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภททั่วไป/วิชาการปฏิบัติการ) Download
 4. แบบคำร้องขอย้าย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) Download
 5.แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Download
 6. แบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (แบบ ปส.1.1) Download
 7. ใบสมัครคัดเลือกเลื่อนระดับ (แบบ ปส.1.2) Download
 8. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (แบบ ปส.1.3) Download
 9. แบบคำร้องขอโอน หรือบรรจุกลับ  Download
10. แบบคำร้องขอโอนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ Download
11. แบบคำขอประเมินตำแหน่งวิชาการ ระดับเชียวชาญขึ้นไป  
   - ขั้นตอนการส่งผลงาน ชช. Download
   - แบบประกอบคำขอรับการประเมิน Download
   - เอกสารหมายเลข 3 ตอนที่ 2 Download
12. แบบคำร้องขอลาออก Download
13. แบบแสดงประวัติและผลงานในการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (เอกสารหมายเลข 1) Download
14. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1) Download
15. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2) Download
16. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย Download
17. บัญชีรายละเอียดข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น Download
18. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสโมสรข้าราชการ สป.ศธ.  Download
19. ตัวอย่างการจัดทำแบบขอนับต้นทุน  Download
20. ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  Download
21. ตัวอย่างการจัดทำแบบเกื้อกูล Download
22. UNDO ข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด Download
23. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. พ.ศ.2558 Download

                                                                                                                            ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป.

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme