วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา
ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ ศทก.
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

แบบฟอร์มด้านการเงินการคลัง

 ชื่อแบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด
 1. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Download
 2. ใบลาพักผ่อน Download
 3. ใบสำคัญรับเงิน Download
 4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
 5. สัญญาการยืมเงิน Download
 6. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Download
 7. ใบมอบฉันทะ Download
 8. หลักฐานการจ่ายเงิน คชจ. ในการเดินทางไปราชการ Download
 9. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Download
10. ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ Download
11. ที่ปิดใบสำคัญ Download
12. แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน Download
13. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Download
14. หนังสือรับรองใบสำคัญ Download
15. หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา Download
16. หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219 Download
17. ขอหนังสือรับรองเงินเดือน Download
18. ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ Download
19. หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต Download
20. แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2 Download
21. รับรองการเป็นทายาท Download
22. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ Download
23. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 Download
24. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7200 Download
25. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100 Download
26. แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงและการหักลดหย่อน แบบ สบง.1 Download

                                                                                                                            ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป.

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme