วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา
ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ ศทก.
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (วส.)

1.

น.ส.นิภา  แย้มวจี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

2.

นายอภิชาต  แก้วศรีปราชญ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

3.

น.ส.กรรณิการ์  ฤกษ์โอภาส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

4.

นายก้องภคพงศ์  วงประเสริฐศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme