วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา
ระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ ศทก.
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (สบ.)

1.

นายอิทธิกร  ช่างสากล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

2.

นางอุไรพร  ศีรมานพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

3.

นายสุรเกียรติ  รัตนรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

4.

น.ส.ศุภรัศมิ์  ธนาเธียรโรจน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5.

นายสำเนียง  พุฒศรี

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน

6.

นายณัฐพล จุลเพ็ชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

7.

น.ส.ธัญญลักษณ์  มณีฉาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme