วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา
คณะกรรมการ ICT ศธ.
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
คลังความรู้ ICT
นโยบายสำคัญ
กฎหมาย ระเบียบ ICT


ที่ ชื่อตำแหน่ง ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
 หรือ รก.
ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail Address
1 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ  รศ.บัณฑิต  ทิพากร อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์
0-2610-5215 
0-2610-5214
โทรสาร
0-2610-5217
 
2 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง)
ดร.พิษณุ ตุลสุข อาคารราชวัลลภ ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0-2280-2912

0-2628-6146
โทรสาร

0-2280-2941

 
3 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
นายบุญรักษ์  ยอดเพชร อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 3
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0-2288-5862

โทรสาร

0-2628-5108
 
4 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา) รศ.บัณฑิต  ทิพากร อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328
ถนนศรีอยุธยา
เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
โทรศัพท์
0-2610-5215

0-2610-5214
โทรสาร

0-2610-5217
 
5 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) นายวณิชย์  อ่วมศรี อาคารสำนักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ชั้น
2
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2281-5555 ต่อ 1204
โทรสาร
0-2627-1202
 
6 รองเลขาธิการคุรุสภา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง คุรุสภา) นายสำเริง  กุจิรพันธ์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 อาคาร 2 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 
0-2281-1845
โทรศัพท์ 
0-2281-1845
 
7 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสวท.)
นายชัยวุฒิ  เลิศวนสิริวรรณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2406
โทรสาร
0-2381-7530
 
8 รักษาการหัวหน้าสาขาวิทยาการคอม ฯ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รร.มหิดลวิทยานุสรณ์) นายชัยวัฒน์  เชื้อมั่ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์
0-249-7083
โทรสาร
0-2849-7102
 
9 รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กศน.)
นายกิตติศักดิ์  รัตนฉายา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2282-6711

โทรสาร
0-2282-6711
 
10 รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ก.ค.ศ.)
นางจินตนา  มีแสงพราว สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300
โทรศัพท์
0-2280-1018
โทรสาร

0-2280-1180
 
11 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สช.) นายพีรศักดิ์  รัตนะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300

โทรศัพท์ 
0-2282-6831  ต่อ 313
โทรสาร
0-2282-8842
 
12 รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สภาการศึกษา) นางวัฒนาพร  ระวังทุกข์ อาคารสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300 

โทรศัพท์
0-2628-5643-4
โทรสาร
0-2281-8281
 
13  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (เลขานุการ CIO) กระทรวงศึกษาธิการ  นายศัจธร วัฒนะมงคล
ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์
0-2668-7123 ต่อ 1256
โทรสาร

0-2234-7912
 

 

เรื่องแจ้งเวียน ศทก.
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme