วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน(ภาษาอังกฤษ)

ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินการตามโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

1.       MINISTERIAL REGULATION ON THE DIVISION OF WORK UNITS OF THE OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION, B.E. 2548(2005)

 

2.       MINISTERIAL REGULATION DETERMINATION OF CRITERIA AND METHODS FOR PREPAREDNESS EVALUATION FOR PROVIDING BASIC EDUCATION OF LOCAL ADMINISTRATION B.E. 2547 (2004)

 

3.       NOTIFICATION OF MINISTRY OF EDUCATION ON CRITERIA, METHODS, CONDITIONS, INDICATORS AND QUALITY LEVELS FOR PREPAREDNESS EVALUATION FOR PROVIDING BASIC EDUCATION OF LOCAL ADMINISTRATION B.E. 2547 (2004)

 

4.       NOTIFICATION OF MINISTRY OF EDUCATION ON METHODS AND CONDITIONS FOR VOTING FOR EXPRESSING CONSENT TO TRANSFER BASIC ESTABLISHMENT OF EDUCATION TO LOCAL ADMINISTRATION B.E. 2549 (2006)

 

5.       NOTIFICATION OF MINISTRY OF EDUCATION AMENDMENT OF SCHEDULE 3 ATTACHED TO NOTIFICATION OF MINISTRY OF EDUCATION ON CRITERIA, METHODS, CONDITIONS, INDICATORS AND QUALITY LEVELS FOR PREPAREDNESS EVALUATION FOR PROVIDING BASIC EDUCATION OF LOCAL ADMINISTRATION B.E. 2547 (2004)

 

6.       MINISTERIAL REGULATION DETERMINATION OF CRITERIA AND PROCEDURE OF CALCULATE AGES OF CHILD TO RECEIVE A COMPULSORY EDUCATION B.E. 2545 (2002)

 

7.       MINISTERIAL REGULATION DETERMINATION OF CRITERIA, METHODS AND CONDITION FOR EDUCATION ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES TO PROVIDE GUIDANCE, COUNSELING AND TRAINING TO PUPILLS, STUDENT AND PARENT B.E. 2548 (2005)

 

8.       MINISTERIAL REGULATION DETERMINATION OF BEHAVIORS OF PUPILS AND STUDENTS B.E. 2548 (2005)

 

9.       RULE OF MINISTRY OF EDUCATION ON EVIDENTIARY DOCUMENT FOR PUPILS AND STUDENTS ADMISSION INTO ESTABLISHMENT OF EDUCATION B.E. 2548 (2005)

 

10.   RULE OF MINISTRY OF EDUCATION ON ACCORDING TO ACADEMIC YEAR, THE OPENING AND CLOSING OF ESTABLISHMENT OF EDUCATION, B.E. 2549 (2006)

 

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme