วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

พระราชบัญญัติ

 ชื่อพระราชบัญญัติ  ดาวน์โหลด
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 Download
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
 5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 Download
 6. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 Download
 7. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 Download
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 Download
 9. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 Download
10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 Download
11. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 Download
12. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547 Download
13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
14. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 Download
15. พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 Download
16. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 Download
17. พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 Download
18. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 Download
19. พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 Download
20. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 Download
21. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 Download
22. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 Download
23. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 Download
24. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 Download
25. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 Download
26. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 Download
27. พระราชบัญญัติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Download
28. พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 Download
29. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 Download
30. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 Download
31. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 Download
32. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 Download
33. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 Download
34. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 Download
35. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 Download
36. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 Download
37. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 Download
38. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
39. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 Download
40. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Download
41. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 Download
42. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 Download
43. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 Download
44. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Download
45. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Download
46. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี Download
47. นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ Download
48. แผนแม่บท ICT อาเซียน 2015 Download
49. กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ v.2 Download
50. คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ Download

 

                                                                                                                            ที่มา :  : http://www.onec.go.th

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 © 2016 Your Company. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme