วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

110762 1

          วันที่ 8 - 10 กรกฏาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมพระราม 8 โรงแรม เดอ มอค เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ได้มีการนำเสนอระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้พัฒนาระบบสารบรรณให้แก่สำนักงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในหลายๆจังหวัด โดยบริษัททั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ซีพีวี เทคโนโลยี จำกัด,บริษัท แอฟฟิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3,ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด,บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ในวันที่ 9 - 10 กรกฏาคม 2562 มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนกลาง และ ร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำ (ต้นแบบ) ร่างขอบเขตงานในการพัฒนาสำนักงานอัจฉริยะ โดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายในและผู้แทนส่วนภูมิภาค

110762 2

110762 3

110762 4

110762 5

110762 6

110762 7

110762 8

110762 9

110762 10