วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

260662 1 1

          วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบเข้าสู่เครื่องมือพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมจากครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และผ่านการอบรมในโครงการ Thailand Innovative Teachers ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำเข้าสื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบ เกี่ยวกับ Digital literacy เข้าสู่ระบบกลางที่ ศทก.สป.จัดทำขึ้น เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ โดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดประชุม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้องอบรม2) ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

260662 1 3

260662 1 10

260662 1 6

260662 1 7

260662 1 8

260662 1 9