วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

190662 2 14

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2562  ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานภายใน

190662 2 1

190662 2 10

190662 2 13

190662 2 12

190662 2 3

190662 2 2

190662 2 4  190662 2 5  190662 2 6

190662 2 8  190662 2 7  190662 2 11