วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

040662 2 1

          วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ได้จัดประชุมกำหนดกรอบโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดทำร่างสถาบันดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีความครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้

040662 2 2

040662 2 3

040662 2 4

040662 2 5

040662 2 6

040662 2 7

040662 2 8

040662 2 9

040662 2 10