วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

49367 65049422 65049407 65049361 65049364 65049399 65049418 65049436 650

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ/ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นผู้ชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี  ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ