วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

IMG 2824 650IMG 2805 650IMG 2807 650IMG 2861 650IMG 2784 650IMG 2785 650IMG 2871 650IMG 2869 650IMG 2857 650IMG 2852 650

     วันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สป. (e-CMS) ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับเกียรติจาก
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ