วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0171 0 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0001 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0006 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0008 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0013 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0114 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0120 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0121 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0123 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0124 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0125 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0126 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0127 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0131 0 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0144 0 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0147 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0150 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0155 0 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0160 0 650วนคร ๑๙๐๑๑๖ 0167 0 650

     วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ร่วมกิจกรรมการแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สานพลังเครือข่าย สร้างเด็กไทย 4.0” จัดโดยองค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และองค์กรเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต นำเสนอกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 1) คุณธรรมนำครูไทย 2) สานพลังเครือข่าย และ
3) สร้างเด็กไทย 4.0

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดนิทรรศการในหัวข้อ “พัฒนาระบบดิจิทัล” ประกอบด้วย 1.) การพัฒนาเครือข่าย Internet ได้แก่
รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ความมั่นคงปลอดภัยทาง Cyber 2.) Big Data ได้แก่ การพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ การนำเสนอข้อมูลจำนวนผู้เรียนภาครัฐและเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกกลุ่มอุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นในบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม (โซน K3) ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น อาชีวะอาสา (Fix it Center) , การศึกษาพิเศษสำหรับ
ทุกคน (Special Education For All) , ศิลปหัตถกรรมนักเรียนก้าวไกล สร้างเด็กไทย 4.0 , การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เป็นต้น
งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ