วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

P1050196 650P1050177 650P1050156 650
P1050161 650
P1050168 650
P1050182 650

          วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นระบบกลางการเรียนรู้ เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเลขาการประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา