วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ประชมยกรางแผนฯ 7 9 ๑๙๐๑๐๘ 0035 webประชมยกรางแผนฯ 7 9 ๑๙๐๑๐๘ 0028 webประชมยกรางแผนฯ 7 9 ๑๙๐๑๐๘ 0032 web
ประชมยกรางแผนฯ 7 9 ๑๙๐๑๐๘ 0031 web
ประชมยกรางแผนฯ 7 9 ๑๙๐๑๐๘ 0033 web
ประชมยกรางแผนฯ 7 9 ๑๙๐๑๐๘ 0027 web
ประชมยกรางแผนฯ 7 9 ๑๙๐๑๐๘ 0004 web

     วันที่ 7 มกราคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมยกร่างแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2562 – 2564 โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ