วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

45661456624566545666

     เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดประชุมคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้แทนกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น ๔ อาคาร
รัชมังคลาภิเษก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ