วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

E-mail Address

กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล

1.

น.ส.อำไพ   รุ่งวิจารณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

น.ส.มยุรี จี้ระมาตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

นางชลิดา  บุญขำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

น.ส.พรรณธิภา  ยอดแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

นางรติวันต์  เทหะมาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

น.ส.ปรานอม  สุทธิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

นายรัตนพงษ์  จ้อยนพรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

น.ส.วรรณกร  แกล้วกล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.