วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

P1050118 650
P1050122 650
P1050129 650
P1050132 650

        วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเพื่อหารือกับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ภายใต้โครงการ Smile Kid School Bus กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักนิติการ สป. และผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ