วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท Microsoft

110145 web650110146 web650IMG 2990 web650IMG 2986 web650IMG 2992 web650IMG 2993 web650IMG 2994 web650

     2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
พร้อมด้วย นางอัญสุชา บุญขันตินาถ ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล นายกรใจเลิศ ป่าไม้
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวนิภา แย้มวจี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ นายสุรเกียรติ รัตนรอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท Microsoft เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ