วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning Platform) ครั้งที่ 5

IMG 2917 web650IMG 2907 web650IMG 2950 web650IMG 2923 web650IMG 2910 web650IMG 2938 web650IMG 2944 web 650ประชมPlatform 5 181101 0020 web650

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ครั้งที่ 5 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นระบบกลางการเรียนรู้ เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเลขาการประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น 2
อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา