วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการและหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

รางแผนขอมลฯ 181030 0017 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0004 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0020 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0012 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0022 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0031 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0032 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0034 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0038 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0042 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0027 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0002 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0040 web650รางแผนขอมลฯ 181030 0030 web650

     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรการและหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และ
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และ
ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา จำนวน 53 คน ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ