IMG 1442 size650IMG 1434 size650IMG 1431 size650IMG 1436 size650IMG 1440 size650IMG 1442 size650IMG 1445 size650IMG 1446 size650IMG 1447 size650IMG 1448 size650IMG 1452 size650IMG 1456 size650IMG 1460 size650IMG 1461 size650IMG 1464 size650IMG 1471 size650IMG 1472 size650IMG 1473 size650IMG 1474 size650IMG 1475 size650IMG 1476 size650IMG 1480 size650IMG 1481 size650IMG 1483 size650

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม มีนายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอาคม
ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 27 คน เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบอย่างสมบูรณ์ และกระทรวงสามารถนำเสนอผลการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงร่วมกับ 20 กระทรวงได้ ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ