6DF87DA8 4016 4BCB 88BB 4DBB9C34D807 s65044402498 2269056549832898 1957564502023077888 n44402582 2269056679832885 1191473891264954368 n44439535 2269056529832900 1690600411624374272 n44569185 2269056506499569 1317872064366903296 n44588011 2269056486499571 3866709097529212928 n     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะ สิ่งปฏิกูล
กีดขว้างทางน้ำในลำคลอง "โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม จิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (คลองสิบสามและคลองสิบสี่) อำเภอธัญบุรี และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี