180718moePR041

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง