วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

  13625 18060710421223

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เปิดตัวโครงการ Coding Thailand แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ สำหรับให้เยาวชนยุคดิจิทัล เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์นอกห้องเรียน ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นประเทศไทย 4.0

     สำหรับโครงการ Coding Thailand เกิดขึ้นมาจาก รายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) พบว่า ประชาชนในประเทศไทยยังขาดทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ อาทิ ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ (Critical thinking) ที่ประชาชนและเยาวชนในปัจจุบันต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้เท่าทันการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งแพลตฟอร์ม Coding Thailand นี้ จะมาช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย

13625 180606161417rP 52

     โดยทางกระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้ทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นผู้ดำเนินโครงการ Coding Thailand พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ CodingThailand.org โดยบูรณาการความร่วมมือกับ Code.org ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเยาวชนชั้นนำของโลก และหน่วยงานพันธมิตรเอกชน อาทิ ไมโครซอฟท์, ซิสโก้, กูเกิล, อักษร เอ็ดดูเคชั่น ฯลฯ เพื่อแปลและพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะกับเยาวชนไทยในระดับชั้นต่างๆ รวมทั้งสอดแทรกความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เยาวชนรู้สึกว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวและสนุกสนาน


     แพลตฟอร์ม CodingThailand.org

13625 1806061714276v 52
     โดยลักษณะของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Coding Thailand จะสามารถเชื่อมต่อผ่านเว็บ codingthailand.org บนเบราว์เซอร์อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งมือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ภายในเว็บไซต์มีหลักสูตรการเรียน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนการเขียนโค้ด (Coding) เบื้องต้นแก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย (ในปัจจุบันมีหลักสูตรเพียง ป.1 - ป.4)

13625 1806061714220i 52

หลักสูตรการเรียนการสอนการเขียนโค้ดบนแพลตฟอร์ม codingthailand.org

     นอกจากหลักสูตรการเรียนแล้ว Coding Thailand ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ อีก เช่น กิจกรรม Thaicode Hour เรียนรู้การ Coding ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, Thaicode Unplug กิจกรรมส่งเสริมทักษะความติดเชิงระบบ โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านเกมส์และกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์, DEPA Maker Space เปิดโอกาสให้โรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ได้ และ Codning Thailand Tournament การแข่งขัน Coding และ Maker ระดับประเทศ เพื่อสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้าน Coding โโยมีการแบ่งระดับการแข่งขันเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อค้นหาแชมป์ระดับประเทศ

13625 18060617491662 52

หน้ากิจกรรม Thaicode Hour


     สำหรับเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโค้ด สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรี ผ่านทางเว็บไซต์ CodingThailand.org

ที่มา : https://news.thaiware.com/13625.html