วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

Attachments:
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/20/June25610601_2.pdf)June25610601_2.pdf[ ซักซ้อมความเข้าใจหนังสือแจ้งเวียนด้านการเงิน การคลัง การพัสดุและเรื่องที่เกี่ยวข้อง]503 kB