วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

อำนาจหน้าที่

     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภาครัฐ
          (ข) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ค) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานและกระทรวง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
          (ง) พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง
          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
          (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างการบริหาร

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน 1 ศูนย์ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2270/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ให้ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลุ่มงานภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     ปัจจุบันมีกลุ่มงานภายใน ประกอบด้วย
          1. กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล
          2. กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
          3. กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          4. กลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้
          5. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มไว้ ดังนี้

1. กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล (กผ.)
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง ติดตามประเมินผลและรายงานการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง การวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การพัฒนาสมรรถนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การให้คำปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง รวมถึงงานบริหารสำนักงาน งานให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (พด.)
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนา ให้บริการดูแลระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการและให้บริการ Data Center จัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อตกลงระดับการให้บริการและด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบ Education Cloud Service รวมทั้งจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา (รส.)
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของกระทรวง และบูรณาการข้อมูลเพื่อการนำเสนอข้อมูลของกระทรวงตามแนวทางศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) กำหนด พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) รวมถึงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ากับกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. กลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ (บส.)   
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบูรณาการระบบจัดการองค์ความรู้ พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้โดยสะดวก พัฒนาแพลตฟอร์มบริการด้านการจัดการศึกษา (Learning Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่มีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำข้อมูลหรือความรู้ สรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟิก เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศขศ.)  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
     1) จัดข้อเสนอและแผนการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     2) จัดทำกรอบแนวทางหรือระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ หน่วยงาน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
     3) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลการศึกษาของประเทศ
     4) จัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศ
     5) ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อให้การรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และจัดการข้อมูลเป็นไปตามแผนการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศ
     6) จัดวางระบบหรือรูปแบบการนำเสนอและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย
     7) ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย