คลังความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ICT Knowledge

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร 

ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สป.

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สป.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ จำนวน 7 ผลผลิต 4 โครงการ เป็นเงิน 43,234,426,600 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม และงาน/โครงการ โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานปี 2554 ส่วนที่ 3 บริบทที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และแผนภูมิแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ส่วนที่ 5 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ 1. ตารางโครงการสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช) 2. ตารางรายละเอียดงาน/โครงการตามผลผลิต/โครงการ/กองทุน และงบประมาณ พ.ศ.2555 และ ส่วนที่ 6 ปฏิทินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้จนสำเร็จ

---------------------------------------------------------
ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป.
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เลือกรูปแบบ

default

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2015
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
No events

เข้าสู่ระบบ

Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Cyber Patrolข้อมูลหน่วยงาน

ค่านิยมองค์กร
  WE  ICT 
         W  =  Willingness ความเต็มใจมุ่งมั่นให้บริการ
         E   =  Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
         I    =  Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
         C   =  Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
         T   =  Teamwork การทำงานเป็นทีม