คลังความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ICT Knowledge

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร 

ข่าวเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สป.

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ สป.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ จำนวน 7 ผลผลิต 4 โครงการ เป็นเงิน 43,234,426,600 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการผลผลิต/กิจกรรม และงาน/โครงการ โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานปี 2554 ส่วนที่ 3 บริบทที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 4 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และแผนภูมิแสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ส่วนที่ 5 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้แก่ 1. ตารางโครงการสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์ สุชาติ ธาดาธำรงเวช) 2. ตารางรายละเอียดงาน/โครงการตามผลผลิต/โครงการ/กองทุน และงบประมาณ พ.ศ.2555 และ ส่วนที่ 6 ปฏิทินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้จนสำเร็จ

---------------------------------------------------------
ที่มา : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป.
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

เลือกรูปแบบ

default

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
No events

เข้าสู่ระบบ

Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Cyber Patrolข้อมูลหน่วยงาน

พันธกิจหน่วยงาน ปี 2555 
         1. เสนอกรอบนโยบาย แผนแม่บท  แผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางระดับกระทรวง และระดับสำนักงานปลัดกระทรวง
         3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
         4. พัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
         5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ