วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

 

  • องค์ความรู้ ศทก. ปี 2560

  • องค์ความรู้ ศทก. ปี 2559

  • องค์ความรู้ ศทก. ปี 2558

  • องค์ความรู้ ศทก. ปี 2557

  • องค์ความรู้ ศทก. ปี 2556