วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

facebook bict

 หน้าแรก  ระบบ e-office
 เกี่ยวกับ ศทก.        ระบบสารบรรณ สป.
      ประวัติควาเป็นมา        ระบบสารบรรณ สช.
      โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่        ระบบสารบรรณ กศน.
            - โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่        ระบบการลา
            - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        ระบบขอใช้ห้องประชุม
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ        ระบบเงินเดือน
      ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน        ระบบการใช้รถ สป.
      ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ        ระบบการใช้รถ กศน.
            - ยุทธศาสตร์         ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
            - Stretegy Map        ระบบทะเบียนทรัพย์สิน
            - แผนปฏิบัติราชการ        ระบบงบประมาณ(e-Budget)
      แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี        ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร(HRIS)
      คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ        ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
      ข้อมูลการติดต่อ        ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร
            - ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และแผนที่ตั้งหน่วยงาน        ระบบสมุดรายชื่อ
      Email Address e-Mail ของบุคลากรภายในองค์กรที่รับผิดชอบข้อมูลขององค์กร        ระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์        ระบบแจ้งซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
      ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป  ดาวน์โหลด
      ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน        ด้านการเงินการคลัง
            - ประกาศรับสมัครงาน        ด้านบุคลากร
            - การจัดซื้อจัดจ้าง  ติดต่อ
            - การจัดฝึกอบรม        รายชื่อข้าราชการ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
เว็บลิงค์              - กลุ่มอำนวยการ(กอ.)
      ส่วนงานภายใน              - กลุ่มระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล(รท.)
            - ข้อมูลสารสนเทศ(MIS)              - กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ(รส.)
            - ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Network)              - กลุ่มพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์(สบ.)
            - ศูนย์ปฏิบัติการ(MOC)              - กลุ่มพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์(วส.)
            - e-Learning              - กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา(ยท.)
            - กลุ่มพัฒนาระบบราชการ สป.  
      หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
            - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DE))  
            - สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(สรอ./EGA)  
      เว็บไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ