วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

Attachments:
Access this URL (http://203.159.249.184/bict2/attachments/category/20/Feb25610216_3.pdf)มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ[มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทน]3335 kB