07
ก.ย.2564

ปฏิทินการขอรับความเห็นชอบโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล...

ปฏิทินการขอรับความเห็นชอบโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

07
ก.ย.2564

ขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ดำ...

ขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ

07
ก.ย.2564

ขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ดำ...

ขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัด สป.

27
ส.ค.2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ...

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2564

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300