05
พ.ค.2564

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (การรับราคา)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (การรับราคา)

05
พ.ค.2564

กรณีการซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กรณีการซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

05
พ.ค.2564

การกำหนดขอบเขต TOR

การกำหนดขอบเขต TOR

30
เม.ย.2564

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อก...

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2564_25ก.พ.64

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300