27
พ.ค.2564

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนก...

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ว 279)

24
พ.ค.2564

เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย...

เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ

24
พ.ค.2564

เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย...

เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ

24
พ.ค.2564

เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย...

เกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ

 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300