ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสามารถเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าสู่คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีประเด็น ดังนี้  

  • ขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบโครงการด้าน ICT
  • ปฏิทินการขอรับความเห็นชอบโครงการด้าน ICT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • (ร่าง) แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการด้าน ICT (ศธ.)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zUfCdU

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300