ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร  จำปาทอง) เป็นประธานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นองค์ความรู้หนึ่งในทักษะด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงเชิญบุคลากรในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการให้ความรู้และร่วม Workshop การออกแบบ EA Blueprint และ Vision Builder ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 151 คน โดยมีอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี และทีมที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ผู้ที่สนใจต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ http://du-knit.org/courses/toward-to-digital-university/

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300