การประชุมเปิดตัวโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)

          เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2564 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ  แข็งกสิการ) เป็นประธานการประชุม เปิดตัวโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) โดยโครงการดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง EA และมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา Digital ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงทำให้เกิดความชัดเจนของโครงสร้างในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการนำเอาระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมทุกมิติตามหลักการของธรรมาภิบาล

 

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300