ประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงรายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Data Dictionary) รหัสข้อมูลมาตรฐานกลาง (Code List) ของกระทรวงศึกษาธิการ

                   วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงรายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Data Dictionary) รหัสข้อมูลมาตรฐานกลาง (Code List) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรูปแบบการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) และห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงรายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Data Dictionary) รหัสข้อมูลมาตรฐานกลาง (Code List) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 กระทรวงและบุคลากรจาก ศทก. สป. เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม : รายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Data Dictionary) รหัสข้อมูลมาตรฐานกลาง (Code List) ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดำเนินการทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเรื่องรายการข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Data Dictionary) รหัสข้อมูลมาตรฐานกลาง (Code List) ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อถือปฏิบัติ

640518 1 1

640518 1 1

640518 1 1

640518 1 1

640518 1 1

640518 1 1

640518 1 1

640518 1 1

640518 1 1

640518 1 1

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300