การประชุมขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัด ภาค ร่วมกับ ศธจ. และศธภ.

                วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัด ภาค ร่วมกับ ศธจ. และศธภ. โดยรูปแบบการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัด ภาค ร่วมกับ ศธจ. และ ศธภ. โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนหน่วยงานศึกษาธิการภาค 15, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบุคลากรจาก ศทก. สป. เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. แนวทางในการประชุมขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัด ภาค ร่วมกับ ศธจ. และศธภ.
2. ผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจังหวัดและภาคจะได้รับจากผลการดำเนินงานในครั้งนี้
3. คำแนะนำและข้อเสนอแนะจาก ศธจ. และ ศธภ. ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามที่ ศทก.สป. ได้นำเสนอในที่ประชุม

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดทำรายงานเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัด ภาค ร่วมกับ ศธจ. และศธภ.ต่อไป
2. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัดและภาค

640429 1 1

640429 1 1

640429 1 1

640429 1 1

640429 1 1

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300