ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรูปแบบการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา, นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหาร การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลางและบุคลากรจาก ศทก. สป. เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. แนวทางในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน
2. แนวทางในการดำเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
3. แนวทางในการดำเนินการทำงานเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้แทนหน่วยงานสังกัด สป. (ส่วนกลาง) เพื่อยกร่างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน ของ สป.
2. ศทก.สป. ดำเนินการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

640426 1 1

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300