ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี)

                     วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) ณ ห้องประชุมช้องประพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ในการประชุม 1. เพื่อรวบรวมความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาในระดับจังหวัด 2. เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบการนำเสนอสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยมี นายชูศักดิ์ ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นประธานในการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ สพป.เพชรบุรี เขต 1, ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ สพป.เพชรบุรี เขต 2, ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม และบุคลากรจาก ศทก.สป. เข้าร่วมการประชุม

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

640322 24 1 1

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300