การทดสอบการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (cpm.moe.go.th)

                วันที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (cpm.moe.go.th) ณ ห้องประชุมราชภัฏ 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อทดสอบการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (cpm.moe.go.th) โดยมีผู้แทนกลุ่มอำนวยการและแผนดิจิทัล ผู้แทนกลุ่มดาต้าเซนเตอร์และเครือข่าย ผู้แทนกลุ่มแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและเว็บไซต์ ผู้แทนกลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์ และผู้แทนศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. วิธีการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (cpm.moe.go.th)
2. ข้อแนะนำและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบฯ ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน ตามคำแนะนำที่ได้รับ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์และเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำรายงานสรุปการทดสอบระบบฯ เสนอผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเพื่อทดสอบระบบฯ หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งต่อไป

640316 1 1

640316 1 1

640316 1 1

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300