ประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับจังหวัด (จังหวัดชลบุรี)

                วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับจังหวัด (จังหวัดชลบุรี) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 (ชลบุรี) วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อสำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อนำมาพัฒนาระบบต้นแบบการนำเสนอสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยมี นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , นางสายพิณ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศทก.สป. , ผู้แทนศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา 12 หน่วยงาน จำนวน 25 คน เข้าร่วมการประชุม

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

640316 1 21

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300