การประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครั้งที่ 4

                    วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครั้งที่ 4 เป็นการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Microsoft team วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อร่วมหารือและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งวิเคราะห์ภารกิจและกระบวนงานของหน่วยงาน โดยมีนายบรรพต ตีเมืองสอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. วิธีการกรอกรายละเอียดใน Template เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกข้อมูลในระบบ CKAN
2. วิธีการกรอกข้อมูลเบื้องต้นในระบบ CKAN

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. สป.ศธ. กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมใน Template Dataset , Temp2_Meta_Record และ Temp2_Meta_Stat รวมถึงข้อมูล Data Creator และ Data Owner โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1.1 ง่ายต่อการค้นหา
     1.2 เป็นที่นิยม เข้าใจทั่วไป
     1.3 แสดงข้อมูลค้นหาครบถ้วน
     1.4 ตรงความต้องการในแนวทางเดียวกัน
     1.5 นำไปวิเคราะห์ ตัดสินใจ
2. สำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดอบรมให้กับหน่วยงานนำร่อง โดยให้หน่วยงานส่งผู้แทน 2 ท่าน (ด้าน Content และด้านเทคนิค) เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 26 มีนาคม 2564

640312 2 1

640312 2 1

640312 2 1

640312 2 1

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300