การประชุมหารือการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย

                  วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และให้คณะกรรมการฯ นำข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้านการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับการร่างขอบเขตของงานฯ โดยมีคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลาง รายการจ้างโครงการพัฒนาการนำ Big Data และ AI มาใช้ในการวางแผนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว ผู้แทนจาก Microsoft ผู้แทนจากควอนตัม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. Microsoft นำเสนอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)มาวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การใช้ Chat bot เพื่อทำให้เกิด Intelligent recommendation
การทำ conative search ด้วยการค้นหาผ่านภาพ หรือ content ในเอกสาร
2. Microsoft นำเสนอ Automated ML ที่ใช้สำหรับการ Training Data ผ่าน Microsoft Azure Cloud Computing Services
3. ควอนตัม นำเสนอตัวอย่างการทำงานของ Chat bot เพื่อหา pattern ของพนักงานก่อนการลาออก ทำให้เกิดการสร้าง Model ของระบบงาน HR และนำ AI เข้าไปใช้ โดยเอาประสบการณ์ของหัวหน้างานมา Learning ข้อมูล

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. Microsoft จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการทำ Data preparation พร้อมค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูล ผ่าน Cloud Computing Services ให้กับคณะกรรมการฯ
2. ควอนตัม จัดส่งวิธีการเรียนรู้ pattern ของข้อมูลและการเตรียม Data preparation ก่อนที่จะนำ AI มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งเครื่องมือในการทำ Data preparation ให้กับคณะกรรมการฯ

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300