การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำกรอบประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF)

                 ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำกรอบประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF) ณ โรงแรม The River Life Resort อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment Framework : Thailand Ed-DQAF) และศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพข้อมูลรวมทั้งศึกษาสภาพการบริหารข้อมูลทางการศึกษา โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม โดยรับมอบหมายจากดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา และมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สกศ., ผู้แทนจาก สสช., ผู้แทนจากกระทรวง DE, ผู้แทนจาก ศทก.สป., ผู้แทนหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนจากสำนักการศึกษา กทม., ผู้แทนจาก ตชด.,ผู้แทนจากสำนักการศึกษา กทม., และผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบสภาพการบริหารข้อมูลทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม
2. จากการประชุมสามารถกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป. รับทราบสภาพการบริหารข้อมูลทางการศึกษาและการใช้บริการระบบฐานข้อมูลกลาง (EDC) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงในเรื่องที่เป็นปัญหาและพัฒนาในส่วนที่มีศักยภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
2. ศึกษาแนวทาง (ร่าง) กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงานด้านข้อมูลทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับกรอบการประเมินฯ ต่อไป

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300