ประชุมหาข้อสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาที่มีรายการนักเรียนซ้ำซ้อน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมหาข้อสรุปการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาที่มีรายการนักเรียนซ้ำซ้อน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือและตรวจสอบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในรายการที่ผิดปกติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนางสาวปิยนุช เชื้อสระคู หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการผู้แทนจากศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนจาก บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. พบรายการที่ผิดปกติเนื่องจากโปรแกรมนำส่งข้อมูลผ่าน API ตรวจสอบเงื่อนไขในการส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงมีรายการที่เป็นข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 เทอม 1 ส่งมาพร้อมกับข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563 เทอม 2
2. ที่ประชุมเห็นชอบให้บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด ทำการแก้ไขโปรแกรมและนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้ ศทก.สป.ใหม่อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำกับดูแลให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขโปรแกรม และนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้ ศทก.สป.ต่อไป

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300