ประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษา ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษา ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมราชภัฏ 2 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานการประชุม และมีนายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
ที่ประชุมเห็นชอบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษา และมีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประสานงาน เชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และหน่วยงาน 4 ฝ่าย หารือร่วมกัน ได้แก่
1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
3) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300