ประชุมหารือแผนการอบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา

                   วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 10.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือแผนการอบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชภัฏ 3 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อวางแผนการอบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (ผู้ใช้งานระดับสถานศึกษา) โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการผู้แทนจากศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจาก บริษัท อินโนไวเซอร์ เทค จำกัด เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. บริษัทอินโนไวเซอร์ เทค จำกัด นำเสนอคู่มือที่ใช้อบรมผู้ใช้งานระบบฯ
2. แผนการติดตั้งระบบฯ บนเครื่องเซิฟเวอร์ใหม่ เพื่อรองรับการใช้งานระบบฯ ในช่วงที่อบรมและใช้งานจริง

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. บริษัทอินโนไวเซอร์ เทค จำกัด จัดทำ power point ในการอบรมผู้ใช้งานระบบฯ
2. ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประสานงานกับสำนักการศึกษา เมืองพัทยา เพื่อกำหนดวันที่จัดอบรม และจำนวนผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนภายใต้สังกัด
3. ดำเนินการโอนย้ายระบบฯ ไปยังเครื่องเซิฟเวอร์ใหม่ที่ได้จัดเตรียมไว้

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300