ประชุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพนักเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนการนำข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปใช้ประโยชน์ "พัฒนาต่อยอดคือข้อมูลสู่การดำเนินงาน"

                  วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพนักเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติทบทวนการนำข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปใช้ประโยชน์ "พัฒนาต่อยอดคือข้อมูลสู่การดำเนินงาน" ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อต่อยอดพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการนางสาวเกศินี จันทร์แก้ว นายวสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. สธ. ผู้แทนกรมควบคุมโรค ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้แทนกรมอนามัย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1.อภิปราย “แนวทางการคืนข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ” ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
2. กระทรวงศึกษาธิการ ทดสอบดึง API ผ่านช่องทางในการส่งข้อมูลกลับคืนเพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
3. กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนการคืนข้อมูลให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เหมาะสมกับการแปลผลในการคืนข้อมูล

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. กระทรวงสาธารณสุขจัดทำ API และ Data Dictionary เพื่อคืนข้อมูลให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
2. กระทรวงศึกษาธิการทดสอบการดึง API ผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำขึ้น
3. กระทรวงศึกษาธิการ ดึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300