การประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

                   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อ 1. สร้างความเข้าใจหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูล 7 ฐานหลักตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินกิจกรรมแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564 2. เพื่อสะดวกในการประสานงานและขอความร่วมมือในการจัดส่งและนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง (EDC) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการและบุคลากร ศทก.สป. ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม : หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทราบถึงกระบวนการในการดำเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมในแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564 ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. หน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของจำนวนนักเรียน/นักศึกษา/ ผู้เรียน ของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อยืนยันจำนวนนักเรียน/ นักศึกษา /ผู้เรียน ที่ถูกต้อง กลับมายัง ศทก.สป. ต่อไป
2. ปฏิบัติงานตามปฏิทินกิจกรรมในแผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ปี 2564 และนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง (EDC) ต่อไป

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สงวนลิขสิทธิ์.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300